Hvorfor jeg læser bibelen i dens helhed/Why I read the Bible as a whole

Jeg er vokset op i en kristen familie, hvor vi gik i kirke. Selv blev jeg frelst den 1. januar 1993. Jeg har ingen teologisk uddannelse og har heller ikke været på bibelskole. Den kirke hvor jeg er medlem har ikke engang undervisning i Bibelen. Jeg er en af de kristne, som aldrig har lært det med bøn. Forstået på den måde, at jeg aldrig har oplevet, at min kirke har haft specielt fokus på undervisning om bøn. Lige nu holder jeg en pause fra søndagsmøderne. Men livet med Gud er så spændende, for når jeg beder om mere fra Ham,  og når jeg søger mere viden om Ham, så giver Han det gerne. Og ofte giver Han mere end vi forventer. Og alt for tit giver Han noget andet end det jeg beder om. Men jeg stoler på, at Han ved bedst.

I grew up in a christian family that went to church. I was saved on January 1st 1993. I have no teological background and never went to Bible college. The church where I’m a member doesn’t even have any teaching on the Word of God apart from the sunday service. I’m one of those christians who struggle with prayer. My church has never had any emphasis on prayer. Right now I’m on a break from Sunday services. But life with God is so exciting because when I pray for more from Him and when I seek more knowledge about Him, He gladly gives it. And often He gives even more than we expect. And way too often He gives something very different from what I’ve been asking for. But I trust in the fact that He knows best.

Jeg har i mange år fulgt den almindelige måde at læse i Bibelen på. Nemlig ved at læse de skriftsteder, som blev brugt om søndagen i kirken, eller ved at åbne min Bibel på “tilfældige” steder og læse lidt der.
Jeg tror på, at Helligånden bestemt leder os til at læse på denne måde, men min erfaring er nu, at vi mister så meget ved kun at læse på denne måde. Vi mister historik og sammenhæng, Guds karakter, og hvis man, som de fleste af os gør, kun læser i det Ny Testamente, så springer man næsten 3/4 af Bibelen over hele tiden. Gud har vist mig, at det Gamle Testamente er spændende, og at det er en fantastisk åbenbaring af hvem han er. Som Jesus selv sagde: “Skriften vidner om mig.”

For many years I have used the – probably – most common way to read the Bible: Reading the scriptures used in the sunday service or by opening my Bible in “random” places and reading a bit there. I do believe that the HolySpirit leads us to read the Bible this way but we lose so much by only reading like this. We lose history, the character of God and if you only read the New Testament – as a lot of us do – you always skip about 3/4 of the Bible. God has showed me that the Old Testament is very exciting and an amazing revelation of who He is. Jesus himself has said it: “The Scripture bears testimony about me.”

De første tre gange jeg selv læste Bibelen fra 1. Mosebog til Åbenbaringsbogen, læste jeg den uden at vide noget om kronologisk rækkefølge på teksterne i bibelen. Job har altid forvirret mig meget, for hvordan kan Job stille så mange spørgsmål til og om Gud. Har Jøderne måske ikke vandret med Gud i 40 år i ørkenen, de har indtaget det lovede land sammen med Gud, de har syndet, angret, vendt tilbage, blevet tilgivet utallige gange gennem Krønike-, Samuels- og Kongebøgerne. Hvad gik der lige galt for Job?!

The first three times I read my Bible starting with Genesis going all the way to the book of Revelation, I read it without knowing anything about chronological order of the books in the Bible. The book of Job has always left me confused because how can Job ask all these questions to and about God. Did the Jews not wander with God in the desert for 40 years? They had taken the promised land with the help of God, they had sinned, repented, turned back to God, been forgiven countless times through the books of Samuel, Kings and Chronicles. What went wrong with Job?!

Med den Bibel læseplan, som jeg bruger nu, har jeg endelig kunnet give slip på denne forvirring omkring Job. For nu læser jeg Jobs bog mellem kapitel 11 og 12 i 1. Mosebog. Job levede nemlig samtidig med Abraham, Isak og Jakob. Så nu giver alle hans spørgsmål, og hans syn på Gud pludselig mening for mig.

But using my current Bible reading plan I have finally been able to let go of this confusion about Job. Because now I read the book of Job in between chapter 11 and 12 in Genesis. Turns out that Job lived at the same time in history as Abraham, Isac and Jacob. So now all his questions make sense and the way he sees God is understandable to me.

Mens jeg skriver dette er jeg i gang med det Ny Testamente, og læser i det resten af året. Med denne læseplan læser man efter hvornår tingene skete, og ikke efter hvordan nogle kirkefædre for langt tid siden har placeret tingene.
Salmerne læses samtidig med de historiske begivenheder, hvor de blev skrevet. Den første salme, salme 90, blev læst sammen med 4. Mosebog kapitel 14-15, for forfatteren var jo Moses. Og den sidste salme, salme 126 læses sammen med Nehemias’ bog kapitel 11-13.

While I’m writing this I’m reading the New Testament and will read this for the rest of the year. This reading plan is chronological so you read as it happened in time as opposed to reading as some ancient church leaders desided to place the books of the Bible.
You read the Psalms along with the events they were written about. The first Psalm in this reading plan, Psalm 90, was read along with Numbers chapter 14-15 as the writer was Moses. And the last Psalm which is 126 is read along with the book of Nehemiah chapter 11-13.

Jeg er vild med at læse min bibel på denne måde, og for mig er det ikke længere en pligt. Tværtimod er det en daglig glæde, som jeg ser frem til hver dag.

I absolutely love reading my Bible this way and it’s no longer a obligation. It’s the opposite in fact, and it’s a daily joy that I look forward to every day.

Hvis du er interesseret i den læseplan, som jeg bruger, så er den heldigvis tilladt at dele ubegrænset, da folkene bag, har lavet den for at få os tilbage til Ordet og ikke for at tjene penge.
Læseplanen er taget fra en bog som hedder: Principles for the gathering of believers under the headship of Jesus Christ (Principper for grupper af troende under ledelse af Jesus Kristus). Bogen er på engelsk, men jeg har oversat læseplanen, så jeg giver den videre på både engelsk og dansk. Jeg har lavet den i A5 format, for så passer den så fint bagerst i ens bibel.

Bibel læseplan på dansk (klik på teksten når linket åbner)

If you are interested in the Bible reading plan that I use it’s allowed to share unlimited as the people behind it has made it to get us back to The Word and not to make money.
The reading plan is from a book called: Principles for the gathering of believers under the headship of Jesus Christ.
I have made the plan in A5 format as that is easy to store in the back of the Bible.

Bible reading plan in english (click on the text when the link opens)