Guds timing/God’s timing

Ester 4:14
Salme 25:12, 13
Salme 32:8
Salme 139:16

Stol på Guds timing i dit liv.

Ester fik at vide, at hvis hun ikke handlede, så ville Gud sende hjælpen gennem en anden.

Må Gud give os modet til at vores svar, når Han kalder os til at gå, må være: ”I hvilken retning Herre?”
Jeg tror ikke på, at vi er født på et tilfældigt tidspunkt i historien. Gud har placeret os på det sted og i den tid, hvor Han kan og vil bruge os.
Jeg skal igen og igen minde mig selv om, at Han ikke kalder de kvalificerede. Han kvalificerer dem Han kalder!

Lad os være en generation, som tjener Jesus helhjertet og med iver og begejstring.
Hvilken ære, at Han vil bruge dig og mig.

Esther 4:14
Psalm 25:12, 13
Psalm 32:8
Psalm 139:16

Trust in God’s timing for your life

Esther was told that if she didn’t act then God would send the help through someone else.

May God give us the courage to answer: “In which direction Lord?” when He asks us to go.

I don’t think we are born at a random place or time in history. God has placed us in the place and time where He can and will use us.

Again and again I need to remind myself that He doesn’t call the qualified. He qualifies those He calls!

Let us be a generation that serves Jesus with all that we are with determination and passion.

What an honor that He will use you and me.